Vize. Informaţii pentru cetăţenii străini

Alte informatii utile privind vizele!

INFORMATII GENERALE

Viza este un document care permite deţinătorului să se prezinte la punctele de trecere a frontierei române, pentru a solicita tranzitul sau şederea temporară în România, pentru o perioadă determinată. Potrivit prevederilor legale, reprezentanţii poliţiei de frontieră române solicită, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi de şedere în România. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în România, chiar dacă el deţine o viză valabilă.

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată şi modificată prin Legea 157/2011, viza română se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. 

Informaţii generale cu privire la obţinerea vizei de intrare în România sunt disponibile pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), la secţiunea "Vize şi servicii consulare - Vize".

 

CATEGORII DE VIZE

Autorităţile române emit următoarele tipuri de viză:

 

1. Viza de tranzit aeroportuar (simbol A): permite intrarea în zona internaţională a aeroporturilor şi staţionarea până la îmbarcarea în avionul spre ţara de destinaţie.

2. Viza de tranzit (simbol B): permite intrarea pe teritoriul României, în scopul tranzitului pentru o durată care nu poate depăşi 5 zile.

3. Viza de scurtă şedere (simbol C): permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile, într-un interval de 6 luni de la data intrării (sau de la data primei intrări, în cazul vizei cu intrări multiple), în scopul desfăşurării uneia dintre următoarele activităţi: misiune oficială, turism, afaceri, vizită particulară, transport, participare la activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române. Potrivit reglementărilor naţionale în vigoare, dreptul de şedere al posesorului unei vize de scurtă şedere nu poate fi prelungit

4. Viza de lungă şedere (simbol D): permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile, în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: activităţi economice, activităţi profesionale, activităţi comerciale (investiţii), angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei, detaşare, activităţi religioase, activităţi de cercetare ştiinţifică, alte activităţi care nu contravin legilor române, respectiv viza diplomatică şi de serviciu.

 

Viza de lungă şedere: Dreptul de şedere conferit prin acest tip de viză este de 90 de zile. Acesta poate fi prelungit prin solicitarea prelungirii dreptului de şedere pe teritoriul naţional, materializată prin acordarea unui permis de şedere, obţinut în baza unei solicitări adresate Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări din zona de reşedinţă. Depăşirea acestui termen, atrage după sine, anularea vizei şi obligativitatea de a părăsi teritoriul României.

Viza de lungă şedere se acordă numai cu avizul prealabil al Ministerului Administraţiei şi Internelor – Oficiul Român pentru Imigrări.

Viza de lungă şedere permite străinilor intraţi pe teritoriul României, să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere. Această solicitare se adresează Ministerului Administraţiei şi Internelor – Oficiul Român pentru Imigrări.

 

 Vizele de scurtă şedere şi de tranzit: Acestea pot fi acordate, cu titlu de excepţie şi de către organele poliţiei române de frontieră, în punctele de trecere a frontierei de stat, potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009, privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) şi ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 105 din 13 aprilie 2006.

Dreptul de şedere pe teritoriul României conferit străinului prin viza de scurtă şedere, nu poate fi prelungit.

Scopul călătoriei străinului care a intrat în România pe baza unei vize de scurtă şedere nu poate fi modificat pe durata prezenţei sale în România.


Orice resortisant al unui stat terţ, care doreşte să solicite o viză de intrare în România, trebuie să anexeze la formularul de cerere completat şi semnat corespunzător, un document de călătorie valabil şi acceptat de statul român, pe care să poată fi aplicată viza, precum şi documentele prevăzute de lege pentru dovedirea scopului călătoriei, a duratei şederii, a mijloacelor de întreţinere pe durata şederii şi a posibilităţii reîntoarcerii în ţara de origine sau a continuării călătoriei în altă ţară, după terminarea şederii în România.

În cazul statelor sau a autorităţilor teritoriale nerecunoscute de către România, vizele se acordă la cerere, pe file separate pentru aplicarea vizei, reglementate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2008, pentru stabilirea unor măsuri privind punerea in circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie.

Vizele sunt valabile şi dau dreptul la şedere in România, astfel:

a. 5 zile de la data intrării in România, in cazul vizei de tranzit;
b. până la 90 de zile fără posibilitatea prelungirii în ţară in cazul vizelor de scurtă şedere;
c. 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire in ţara, in cazul vizelor de lunga şedere.

Am nevoie de viză pentru a intra în România?

Am nevoie de viză pentru a intra în România? Regimul călătoriilor în România (anexe – listele statelor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei statelor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligativitate).

Unde mă încadrez?

Anexa 1 - Lista statelor pentru ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte simple, este obligatorie viza de intrare în România (listă întocmită în conformitate cu Regulamentul CE 539/2001 şi Anexa IV la Codul Comunitar de Vize – lista statelor terţe suspuse obligativităţii obţinerii unei vize de tranzit aeroportuar);


Excepţii de la obligativitatea de a obţine viza română:

Cetăţenii statelor terţe, supuşi obligaţiei de a deţine viză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001, pot tranzita România, într-o perioadă care nu depăşeşte 5 zile, fără a obţine în prealabil o viză română de tranzit, tip B, dacă:

Ø sunt titulari ai unuia dintre următoarele documente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene care aplică integral acquis-ul Schengen (Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia, Suedia, Ungaria), precum şi Islanda, Norvegia;

Ø sunt titulari ai unei „vize uniforme” (Schengen) (menţionată la articolul 10 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen şi reglementată prin art. 2, alin. 3 din Regulamentului Consiliului (CE) 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009, privind instituirea unui Cod comunitar de vize;

Ø sunt titulari ai unei „vize de lungă şedere” (menţionată la articolul 18 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);

Ø sunt titulari ai unui „permis de şedere” eliberat de Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia, Suedia, Ungaria, precum şi de Islanda, Norvegia.

Ø posedă o viză de scurtă şedere, o viză de lungă şedere sau un permis de şedere ]n curs de valabilitate, eliberate de Bulgaria (conform anexei la Decizia 582/2008) şi Cipru (conform anexei la Decizia 895/ 2006);

Ø posedă un permis de şedere valabil eliberat de Elveţia şi Liechtenstein (conform anexei la Decizia nr. 896/2006 a CE);

Ø sunt cetăţeni ai statelor terţe, membri de familie ai cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene, respectiv ale Spaţiului Economic European. Potrivit prevederilor Legii nr. 80 din 6 iunie 2011, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 (OUG 102/2005) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, membrul de familie care nu este cetăţean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obţinerii unei vize de intrare, sub rezerva îndeplinirii, cumulativ, a următoarelor condiţii:

a) însoţeşte un cetăţean al Uniunii Europene sau se alătură unui cetăţean al Uniunii Europene care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României;

b) deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăţeanului Uniunii Europene pe care îl însoţeşte sau căruia i se alătură pe teritoriul României.

 

Condiţii pentru exonerarea de la obligativitatea de obţinere a vizei române:

Durata de valabilitate a documentelor menţionate, trebuie să acopere durata tranzitului.

Cetăţenii în cauză sunt scutiţi de obligaţia obţinerii vizei române de tranzit, însă trebuie să îndeplinească în continuare condiţiile de intrare stabilite la articolul 5 (1) din Regulamentul 562/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 – Codul Frontierelor Schengen (document valabil de trecere a frontierei, documente justificative ale scopului şi condiţiilor de călătorie, dovada că posedă suficiente mijloace de subzistenţă pe perioada tranzitului);

Pentru echivalarea cu viza română de tranzit, a unei vize uniforme, a unei vize naţionale sau a unui permis de şedere, este necesar ca tranzitarea teritoriului României să se încadreze într-un traseu firesc către ţara care a eliberat viza, respectiv pentru a se întoarce în ţara al cărui resortisant este, sau ţara de domiciliu.

Posesorilor unei vize cu o singură călătorie, cu drept de ;şedere epuizat, li se va permite tranzitul numai în perioada de valabilitate a vizei.

** Titularii permiselor de şedere permanente, eliberate de statele Uniunii Europene - pot intra şi rămâne în România pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 6 luni, cu exonerarea de la obţinerea vizei române de intrare.

Aceste permise trebuie să fie eliberate în conformitate cu prevederile Directivei (CE) 109/2003 privind statutul de rezident pe termen lung al cetăţenilor terţi, potrivit cărora permisele de şedere eliberate terţilor cu statut de rezident pe termen lung în Statele Membre, trebuie să fie valabile pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.

La art. 8, alin 3 din aceeaşi Directivă, este reglementat faptul că permisul de şedere al rezidenţilor pe termen lung trebuie să conţină la rubrica „tipul permisului” menţiunea „REZIDENT PE TERMEN LUNG – EC”.

Permisele care nu se încadrează în aceste condiţii nu sunt permise de şedere permanente şi prin urmare, posesorii unor astfel de documente au nevoie de vize pentru a intra în România.

 

Anexa 2 - Lista statelor pentru ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte simple, nu este obligatorie viza de intrare în România (listă întocmită în conformitate cu Regulamentul CE 539/2001);

 

Anexa 3 - Lista statelor ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte diplomatice, de serviciu, oficiale şi al carnetelor de marinar, sunt scutiţi de la obligativitatea vizei pentru a intra în România.

Unde ar trebui să solicit viza?
Solicitările de vize se depun numai la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.


Categoriile de cetăţeni străini care pot depune cereri de vize:

 Ø cetăţenii statului de reşedinţă; 

Ø cetăţenii străini care au domiciliul sau reşedinţa în ţara în care se află misiunea diplomatică sau oficiul consular şi care prezintă dovada statutului lor legal în acea ţară;

Ø persoanele în a căror ţară de origine nu funcţionează misiune diplomatică sau oficiu consular de carieră al statului român;

Ø străinii aflaţi temporar, în mod legal, pe teritoriul statului în care se află misiunea diplomatică sau oficiul consular român.


Persoanele menţionate pot depune cererea de viză în următoarele moduri:

Ø personal sau pentru un membru de familie;

Ø printr-un împuternicit legal;

Ø în caz de excursie organizată, printr-o agenţie de turism acreditată;

Ø în cazul călătoriilor în grup, prin reprezentantul împuternicit al grupului.

Legislaţie naţională şi comunitară în materie de vize

Mai jos se regăsesc principalele acte normative care reglementează activitatea de vize şi regimul străinilor în România


Codul Comunitar de Vize

Legea nr. 157 din 11 iulie 2011

- OUG 194/2002, republicată în 2008

- Ordinul MAE 1743 din 29 septembrie 2010

În prim plan

Concert extraordinar al artistilor Remus Azoitei si Eduard Stan, la preluarea presedintiei romane a Consiliului UE

16.01.2019

Concertul extraordinar al virtuozilor Eduard Stan, la pian, si Remus Azoitei, la vioara, in cinstea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, a …

Ambasada este inchisa in data de 8.10

07.10.2018

Dragi concetateni, Ambasada Romaniei la Nicosia este inchisa in ziua de luni, 8.10, ca urmare a referendumului din 6 si 7 octombrie. Va multumim pentru…

Expozitie de pictura Romania-Grecia-Cipru

07.10.2018

La data de 18 octombrie va avea loc vernisajul expozitiei de arta contemporana "Romania-Grecia-Cipru", la ora 19.00, in holul galeriei Melina Merkouri din…

Comunicat de presă - MAE și MAI vor notifica cetățenii prin SMS cu privire la faptul că urmează să le expire pașaportul

08.03.2018

În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția…
  • Embassy of Romania - Nicosia, Cyprus on Facebook (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58301864-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
  • Pasapoarte primite la sectia consulara. (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58301864-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
  • (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58301864-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
  • Inregistare voluntara la ambasada. (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58301864-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
  • (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58301864-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');